Useful Phrases in Southeast Asia

Below is a list of useful phrases that might come in handy on your next trip to Southeast Asia. Today we have Indonesian / Thai/ Malay Edition.

English Indonesian Thai Malay
How are you? Apa kabar? sa-bai dee mai / sa-bai dee Apa khabar?
Do you speak English? Bisa berbicara Bahasa Inggris? Khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm? Adakah anda bertutur dalam Bahasa Inggeris?
I don’t understand. Saya tidak mengerti. C̄hạn mị̀ k̄hêācı Saya tidak faham.
How much is this? Berapa harganya? Nī̀ rākhā thèā h̄ịr̀? Berapa banyak ini?
Can you help me? Bisa bantu saya? Khuṇ s̄āmārt̄h ch̀wy c̄hạn dị̂ h̄ịm? Boleh kamu bantu saya?
Thank you Terima kasih Khob Khun (kup/kaa) Terima kasih
Yes iya nih Chı̀ ya
No tidak Mị̀ tidak
Hello Ini enak sekali. sà-wàt-dee Selamat pagi
Good bye! Selamat tinggal Lā k̀xn dī Selamat tinggal
I’m sorry. Maafkan saya. C̄hạn k̄hxthos̄ʹ Saya minta maaf
Help! Membantu Ch̀wy d̂wy Bantu

If you would like to Print it click here
DOWNLOAD

PIN ME!

Useful Phrases in Southeast Asia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s